Cookie

Gamereactor uses cookies to ensure that we give you the best browsing experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy with our cookies policy

Svenska
En Ängelsk Diskussion del 2

En Ängelsk Diskussion del 2

Skrivet av Witch King den 22 januari 2010 kl 18:50

För introduktion, se del 1.

Det Kosmologiska Kalam Argumentet för Guds Existens

Det kosmologiska kalam argumentet för Guds existens vill demontera att universum har ett upphov som behöver förklaras. Den bästa förklaringen är en mäktig, evig, immateriell, intelligent och personlig Gud. Denna version av det kosmologiska argumentet har utvecklats, förespråkas och försvaras av, bland andra, den kristna filosofen och apologeten Dr. William Lane Craig. Mycket av hans material finns att läsa här: http://www.leaderu.com/offices/billcraig/.

Argumentet följer en deduktiv struktur: Två premisser (antaganden) ges, vilka - om sanna - ger oss en nödvändig slutsats. Det enda sättet att motbevisa argumentet är genom att (1) söka vederlägga premisserna eller (2) visa att slutsatsen inte följer från premisserna. Här följer argumentet:

Premiss 1: Allt som börjar existera har en orsak.
Premiss 2: Universum har börjat existera.
Slutsats *: Därför har universum en orsak.

FÖRSTA PREMISSEN är en självklar intention hos alla som verkligen tänker: Något som inte existerar kan inte frambringa något som existerar, därför måste det som börjar existera vara frambringat av något som redan existerar. Frågan är om någon verkligen tror att något/någon, säg en bil eller en häst, kan poppa in i existens av absolut ingen orsak? Om du anser det, då vill jag verkligen höra dina argument.

Premissen följer även en princip, kausalitetsprincipen, som säger att "allting som sker har en orsak":

"kausalitetsprincipen, orsakssatsen, den princip som säger att allting som sker har en orsak. Enligt Kant gäller kausalitetsprincipen nödvändigtvis för vår erfarenhetsvärld." (http://www.ne.se/kausalitetsprincipen)

Kausalitetsprincipen tillhör även de så kallade "första principerna" som är grunden för kunskap och utan dessa kan vi ingenting veta. Dr. Norman L. Gaisler skriver:

"First Principles. First Principles are the foundation of knowledge. Without them nothing could be known..." (Norman L. Gaisler, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, s. 250)

Han fortsätter:
"5. The princip of causality. Only being can cause being. Nothing does not exist, and only what exists can cause existence, since the very concept of "cause" implies an existing thing that has the power to effect another. From absolutely nothing comes absolutely nothing." (Ibid., s. 251)

Naturvetenskapen, som grundar sig på vår erfarenhetsvärld, förutsätter att kausalitetsprincipen är sann. Naturvetenskapens främsta uppgift är att belysa hur världen är beskaffad och fungerar, men hur skulle detta vara möjligt om den inte kan dra säkra slutsatser om världen utifrån erfarenheten? Den som motsäger kausalitetsprincipen motsäger i synnerhet naturvetenskapen.

Till och med den store skeptiske empiristen David Hume (1711-1776), som förde en kritik mot kausalitetsprincipen genom att förneka att man empiriskt sätt kunde otvivelaktigt påvisa kausalitetsprincipen, erkänner:

"I never asserted so absurd a proposition as that something could arise without a cause." (Hume, The Letters of David Hume, 1:187, citerat av Norman L. Gaisler i hans verk Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, s. 121)

Ett vanligt argument som brukar anföras mot kalam argumentets första premiss kommer från en missvisning av kvantfysiken. Kvantfysik är en relativ ung vetenskap som utreder atomära och subatomära system. Kvantfysiken har observerat att det tycks råda en obestämbarhet i hur partiklarna, i de atomära och subatomära systemen, beter sig. Fysikern Paul Davies, som även har intresse för kvantfysiken, förklarar:

"In the 1920s it was discovered that the atomic world is full of murkiness and chaos. A particle such as an electron does not appear to follow meaningful, well-defined trajectory at all. One moment it is found here, the next there. Not only electrons, but all known subatomic particles - even whole atoms - cannot be pinned down a specific motion." (Paul Davies, God & The New Physics, s. 101-2)

Kvantfysiken är inte bara en ung vetenskap, utan även tvetydig: Hur ska man tolka partiklarnas beteenden? Få kvantfysiker, tillhörande den traditionella tolkningen, menar att pariklarna i atomära och subatomära system saknar orsaker för att de ter sig kaotiskt; detta är dock en egendomlig slutsats. Davies skriver:

"Uncertainty is the fundamental ingredient of the quantum theory. It leads directly to the consequence of unpredictability. Does every event have a cause? Few would deny it." (Paul Davies, God & The New Physics, s. 102)

Att en partikel tycks te sig kaotiskt betyder definitivt inte att den saknar en orsak, utan endast att partikelns rörelse och den fullkomliga orsaken förblir oförutsägbar. Dr. Norman L. Gaisler skriver:

"However, this principle of uncertainty does not support the view that event arises without a cause or that human actions are uncaused. Heisenberg's principle of uncertainty does not say that there is no cause if the event, but simply that one cannot predict the course of a given particle. Hence, it is not to be understood as a principle of uncausality but the principle of unpredictability." (Norman L. Gaisler, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, s. 356)

Davies håller med:

"Nobody is saying, of course, that the electron gun has nothing whatever to do with the electron's arrival, only that it does not completely determine it." (Paul Davies, God & The New Physics, s. 103-4)

Observera även att Davies poängterar att få kvantfysiker skulle antyda att en partikel som ter sig obestämt saknar en orsak, varav en av dessa var geniet Albert Einstein:

"In response to it Albert Einstein complained, ‘God does not play dice with the universe.'" (Ibid., s. 102)

En stor mängd kvantfysiker idag motsäger därför den indeterministiska tolkningen av kvantfysiken och ansluter sig istället till en deterministisk tolkning av kvantfysiken som erkänner att partiklar, i atomära och subatomära system, har bestämda orsaker (att vi inte känner till dem är en annan fråga).

Jag vill slutligen understryka att den traditionella tolkningen av kvantfysiken, där pariklar sägs sakna orsaker, i varje fall inte säger att partiklar uppkommer ur intet. Utan även enligt den traditionella tolkningen uppstår pariklarna i ett vakuum fyllt av energi, i tidsrummet, som agerar i enlighet med fysikaliska lagar. Dr. William Lane Craig skriver:

"This objection, however, is based on misunderstandings. In the first place, not all scientists agree that sub-atomic events are uncaused. A great many physicists today are quite dissatisfied with this view (the so-called Copenhagen Interpretation) of quantum physics and are exploring deterministic theories like that of David Bohm. Thus, quantum physics is not a proven exception to premises (1). Second, even on the traditional, indeterministic, interpretation, particles do not come into being out of nothing. They arise as spontaneous fluctuations of the energy consisting in the sub-atomic vacuum, which constitutes an indeterministic cause of their origination. Third, the same point can be made about theories of the origin of the universe out of primordial vacuum. Popular magazine articles touting such theories as getting "something from nothing" simply do not understand that vacuum is not nothing but a sea of fluctuating energy endowed with rich structures and subjected to physical laws. Such models do not therefore involve a true origination ex nihilo." (Dr. William Lane Craig, Reasonable Faith: Christian truth and Apologetics, s. 114-115)

HQ